Lệnh thị trường là gì?

Lệnh thị trường là loại lệnh thực hiện ngay lập tức đối với giá tốt nhất có sẵn. Với điều kiện là có thanh khoản (người bán và người mua), các lệnh thị trường sẽ được thực hiện. Một lệnh thị trường để bán sẽ khớp với giá hỏi mua có sẵn tốt nhất trên sổ lệnh, và một lệnh thị trường để mua sẽ khớp với giá chào bán có sẵn tốt nhất trên sổ lệnh.

Lệnh thị trường thường được sử dụng khi thương nhân chú trọng việc thực thi nhanh hơn là thực thi ở mức giá cụ thể. Khi đặt lệnh này, thương nhân mong muốn thực hiện ngay lập tức ở mức giá tốt nhất hiện có sẵn. 

Trong thị trường biến động, lệnh thị trường có thể nhận được giá thực thi khác biệt đáng kể so với giá của tài sản được báo giá khi lệnh được nhập.  

Do lệnh thị trường được thực thi trong thời gian nhanh nhất nên sau khi đặt, lệnh thị trường thường không thể hủy. 

Trên Blockchain Exchange, các lệnh thị trường không nằm trong sổ và được xử lý dưới dạng Ngay lập tức hoặc Hủy. Như vậy nghĩa là sau khi lệnh khớp với sổ, mọi khối lượng còn lại sẽ bị hủy. Điều này có thể bảo vệ lệnh lớn không bị xé nhỏ trên sổ.

Bài viết này có hữu ích không?
4 trên 5 thấy hữu ích