Lệnh giới hạn là gì?

Lệnh giới hạn là lệnh để mua hoặc bán ở một mức giá cụ thể hoặc tốt hơn.

Lệnh giới hạn mua chỉ có thể được thực thi ở mức giá giới hạn hoặc thấp hơn, và lệnh giới hạn bán chỉ có thể được thực thi ở mức giá giới hạn hoặc cao hơn. Lệnh giới hạn không được đảm bảo sẽ thực thi. Bằng cách đặt lệnh giới hạn thay vì lệnh thị trường, bạn sẽ tự bảo vệ mình khỏi việc mua ở mức giá cao hơn hay bán ở mức giá thấp hơn mong muồn.

Trong thị trường biến động, dù lệnh giới hạn của bạn được bảo vệ tránh thực hiện ở mức giá không mong muốn do ưu tiên của các lệnh khác, lệnh của bạn có thể không được thực thi ngay cả khi thị trường đang giao dịch tại mức giới hạn của bạn hoặc tốt hơn sau khi lệnh của bạn được nhập. Tương tự, giá có thể biến động xa khỏi mức giới hạn sau khi lệnh của bạn được nhập, trong trường hợp đó, lệnh của bạn sẽ không được thực thi. 

Bài viết này có hữu ích không?
1 trên 3 thấy hữu ích