Lệnh dừng là gì?

Lệnh dừng chủ yếu được sử dụng để cung cấp khả năng bảo vệ chống thế trường vị (long position).  

Lệnh dừng cho phép bạn thoát khỏi vị thế sau khi thị trường đạt mức giá đã chỉ định, thường gọi là giá dừng. Khi đạt đến giá dừng, lệnh thị trường sẽ được kích hoạt. 

Cũng giống như mọi lệnh thị trường trong các thị trường biến động, lệnh thị trường được kích hoạt ở giá dừng có thể nhận được giá thực thi khác biệt đáng kể so với giá báo của tài sản đó khi lệnh được kích hoạt.  

Xin lưu ý rằng tại thời điểm này, Blockchain Exchange không cung cấp lệnh dừng mua, tuy nhiên trong tương lai có thể chúng tôi sẽ cung cấp.

Bài viết này có hữu ích không?
2 trên 2 thấy hữu ích