Chỉ dẫn "thời gian hiệu lực" là gì?

Chỉ dẫn Thời gian hiệu lực cho phép bạn chỉ định khoảng thời gian mà lệnh sẽ tiếp tục hoạt động trước khi được thực hiện hoặc hết hạn. Các tùy chọn này đặc biệt quan trọng đối với những thương nhân đang hoạt động và cho phép họ cụ thể hơn với các thông số thời gian được liên kết với lệnh. Trên Blockchain Exchange, bạn có bốn lựa chọn cho thời gian hiệu lực.

Ngay lập tức hoặc hủy

Lựa chọn thời gian hiệu lực này quy định bất kỳ phần nào của lệnh mà không thể thực hiện ngay lập tức sẽ bị hủy. Khi bạn đặt lệnh "ngay lập tức hoặc hủy", bạn sẽ nhìn thấy trường "Số lượng tối thiểu". Bằng cách đặt số tiền vào trường tùy chọn này, bạn cho biết bạn muốn thực hiện ngay lập tức với số lượng được chỉ định trong trường đó và mọi phần cao hơn mức đó không thể thực hiện ngay lập tức sẽ bị hủy. 

Hủy nếu không thể thực hiện

Lựa chọn thời gian hiệu lực này quy định toàn bộ lệnh phải được thực thi ngay lập tức hoặc bị hủy. Loại lệnh hủy nếu không thể thực hiện được chỉ định để đảm bảo rằng lệnh của thương nhân không được thực hiện từng phần, để thương nhân ở khối lượng vị thế mà họ cảm thấy là quá thấp. VIệc không thực hiện đầy đủ lệnh ngay khi gửi đến thị trường khiến hệ thống hủy toàn bộ lệnh.

Có hiệu lực đến ngày

Lựa chọn thời gian hiệu lực này quy định rằng bạn muốn giữ lại lệnh trong hệ thống đến một ngày cụ thể, trừ khi lệnh đó được thực thi hoặc hủy. Trên Blockchain Exchange, bộ chọn ngày của chúng tôi sẽ cho phép bạn lựa chọn ngày cách tối đa XX ngày. Nếu lệnh không được thực thi hoặc bị hủy trước ngày bạn chỉ định, lệnh đó sẽ hết hạn vào lúc 12:00 TRƯA (GMT+1/Nửa đêm tại London, Vương quốc Anh).

Có hiệu lực đến khi bị hủy

Đây là lệnh mua hoặc bán ở mức giá được chỉ định và tiếp tục có hiệu lực đến khi lệnh được thực thi hoặc bị hủy bởi thương nhân. Trên Blockchain Exchange, lệnh GTC của bạn tiếp tục có hiệu lực trong 60 ngày và hết hạn lúc 12:00 TRƯA (GMT+1/Nửa đêm tại London, Vương quốc Anh).

Bài viết này có hữu ích không?
4 trên 5 thấy hữu ích