Chỉ đăng

Chỉ đăng chỉ có thể được sử dụng trên lệnh giới hạn.

Điều kiện này quy định rằng nếu lệnh của bạn có thể khớp với bất kỳ thông tin nào trên vùng vào lệnh để thực thi ngay lập tức nghĩa là bạn muốn hủy lệnh đó.

Rủi ro của việc tạo lệnh cho "Chỉ đăng" là lệnh của bạn không được đảm bảo sẽ thực thi. Thị trường có thể chuyển động và lệnh của bạn có thể không bao giờ thực thi.

Những ai sẽ muốn sử dụng điều kiện này? Trong sàn giao dịch (marketplace) khớp lệnh có người khớp lệnh (taker), những người lấy thanh khoản ra khỏi sàn giao dịch, và người tạo lệnh (maker), những người thêm thanh khoản vào thị trường.

Người tạo lệnh được thưởng khi giúp thị trường hiệu quả hơn với mức phí thấp hơn.

Bài viết này có hữu ích không?
1 trên 1 thấy hữu ích