Tôi có thể giao dịch những đơn vị tiền tệ nào?

Chúng tôi đã xây dựng phương pháp đánh giá để xem xét tài sản sẽ liệt kê.

Quá trình này xem xét nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm (nhưng không hạn chế ở):

  • Giá trị vốn hóa thị trường
  • Khối lượng mua bán
  • Khối lượng giao dịch

Một danh sách đầy đủ của tất cả các cặp có sẵn ở đây.

Chúng tôi sẽ liên tục xem xét danh sách các cặp tiền tệ có thể sử dụng để đảm bảo đáp ứng được những đơn vị tiền tệ có nhu cầu cao nhất.

Bài viết này có hữu ích không?
10 trên 10 thấy hữu ích