Những lệnh nào được ưu tiên trên Blockchain Exchange?

Để cung cấp sàn giao dịch công bằng và không thiên vị,chúng tôi đã xây rựng các quy tắc vào công cụ khớp lệnh của mình và bạn nên hiểu rõ các quy tắc này.

Những lệnh được định tuyến đến sàn giao dịch được ưu tiên trước hết theo giá, và sau đó là theo thời gian. Ưu tiên bên bán là giá thấp nhất trước, sau đó theo lệnh cũ nhất. Các lệnh thị trường được ưu tiên hơn so với lệnh giới hạn. Nếu lệnh bị hủy sau đó đặt lại, lệnh đó sẽ được gửi về phía sau của hàng. Điều ngày nghĩa là ưu tiên được dành cho lệnh, không phải dành cho thương nhân.

Bài viết này có hữu ích không?
14 trên 14 thấy hữu ích