GDPR: Tôi có thể truy cập dữ liệu / thông tin của mình bằng cách nào?

Theo Điều 15 của Quy định Chung về Bảo vệ Dữ liệu (GDPR), mọi công dân EU hoặc EEA đều có quyền truy cập thông tin cá nhân mà Blockchain giữ dưới dạng dữ liệu của bạn.

Bạn có quyền yêu cầu và được thông báo về:

  • Mục đích xử lý dữ liệu của bạn.
  • Các danh mục dữ liệu cá nhân có liên quan.
  • Người nhận hoặc danh mục người nhận đã hoặc sẽ được tiết lộ về dữ liệu của bạn.
  • Khoảng thời gian dự kiến mà dữ liệu sẽ được lưu trữ, nếu có thể, hoặc các tiêu chí để xác định khoảng thời gian đó, nếu không thể.
  • Thông tin về sự tồn tại của quy trình ra quyết định tự động, bao gồm tạo hồ sơ, thông tin có ý nghĩa về logic có liên quan cũng như tầm quan trọng và kết quả dự kiến của quá trình xử lý đó.
  • Nếu dữ liệu cá nhân được chuyển tới quốc gia thứ ba hoặc một tổ chức quốc tế nào đó, bạn sẽ có quyền được thông báo về những biện pháp bảo vệ phù hợp liên quan đến quá trình chuyển giao đó.

Khi nhận được yêu cầu dữ liệu, Blockchain có một tháng theo lịch để cung cấp thông tin được yêu cầu. Nếu Blockchain cần thêm thời gian để xử lý yêu cầu của bạn do lượng yêu cầu hoặc mức độ phức tạp của yêu cầu cao, bạn sẽ được thông báo về việc gia hạn trong vòng một tháng sau khi gửi yêu cầu ban đầu.

Để yêu cầu thông tin cá nhân mà Blockchain nắm giữ, vui lòng liên hệ privacy@blockchain.com 

Bài viết này có hữu ích không?
38 trên 42 thấy hữu ích