Trạng thái "Đang xem xét" hoặc "Chờ xem xét" có nghĩa là gì?

Sau khi bạn gửi thông tin cá nhân được yêu cầu và kiểm tra nhận diện khuôn mặt, chúng tôi sẽ thực hiện xem xét. Có hai loại xem xét khác nhau: Đang xem xét và Chờ xem xét.

Nếu trạng thái xác minh của bạn là Đang xem xét, nghĩa là giấy tờ tùy thân của bạn đã được tải lên thành công và nội dung bạn gửi hiện đang được xem xét tự động. Quá trình xem xét tự động thường được hoàn thành trong khoảng từ 5 phút đến 2 giờ.

Nếu trạng thái xác minh của bạn là Chờ xem xét, nghĩa là giấy tờ tùy thân của bạn đã được tải lên thành công nhưng chúng tôi không thể xác minh tự động. Nội dung bạn gửi đã được chuyển tiếp đến nhóm của chúng tôi để xem xét thủ công. Rất tiếc, chúng tôi không thể theo dõi nhanh tiến độ xem xét thủ công.

Chúng tôi sẽ cập nhật cho bạn về tiến độ xem xét và liên hệ nếu cần thêm thông tin.

Bài viết này có hữu ích không?
4 trên 6 thấy hữu ích