GDPR là gì?

Quy định Chung về Bảo vệ Dữ liệu, hay GDPR, là quy định trong luật EU được thông qua năm 2018 nhằm bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư của tất cả công dân của Liên minh Châu Âu (EU) và Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA). Mục đích của GDPR là trao cho bạn quyền kiểm soát dữ liệu cá nhân của mình và đặt ra khung pháp lý đối với những doanh nghiệp nắm giữ dữ liệu này.

GDPR bảo vệ dữ liệu của bạn và có các quy định, yêu cầu đối với người kiểm soát dữ liệu cá nhân phải áp dụng các biện pháp kỹ thuật và có tổ chức để thực thi các quy tắc về bảo vệ dữ liệu.

Cụ thể hơn, bạn và dữ liệu của bạn được bảo vệ theo các cách sau:

  • Dữ liệu của bạn sẽ không được công khai khi chưa có sự chấp thuận rõ ràng, sau khi nhận được đầy đủ thông tin của bạn.
  • Dữ liệu sẽ không thể được sử dụng để xác định danh tính của bạn mà không cần tới thông tin bổ sung được lưu trữ riêng biệt.
  • Trừ khi pháp luật yêu cầu đối với hoạt động trên nền tảng của chúng tôi, bạn có quyền rút lại chấp thuận cho phép sử dụng dữ liệu của mình bất cứ lúc nào.
  • Bạn có quyền xem dữ liệu cá nhân của mình và xem tổng quan về cách dữ liệu đó được xử lý.
  • Bạn có quyền yêu cầu bản sao có thể mang theo của dữ liệu được lưu trữ và có quyền tranh luận về mọi quy trình ra quyết định tự động chỉ được thực hiện dựa trên thuật toán.
  • Bạn có quyền gửi đơn khiếu nại tới Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu.

Một nhà xử lý dữ liệu phải tiết lộ rõ ràng tất cả bộ sưu tập dữ liệu, tuyên bố cơ sở hợp pháp và mục đích của việc xử lý dữ liệu, cho biết khoảng thời gian mà dữ liệu được lưu giữ và dữ liệu đó có được chia sẻ với bên thứ ba hay chia sẻ ra bên ngoài EEA hay không. Blockchain phải đảm bảo rằng dữ liệu thu thập được là cần thiết cho từng mục đích cụ thể trên nền tảng.

Quy định được áp dụng cho người dùng tại EU và EEA nhưng cũng đề cập đến vấn đề xuất khẩu dữ liệu ra ngoài các khu vực này. Quy định còn được áp dụng cho mọi doanh nghiệp đang xử lý thông tin cá nhân của chủ thể dữ liệu trong khu vực EEA, bất kể vị trí.

Để đọc Quy định EU 2016/679 đầy đủ về GDPR để hiểu toàn bộ phạm vi của quy định cũng như quá trình bảo vệ dữ liệu của bạn - nhấp vào đây

Bài viết này có hữu ích không?
14 trên 15 thấy hữu ích