Hạn chế tuổi

Bạn phải đủ 18 tuổi để mở tài khoản trên Blockchain Exchange. Khi mở tài khoản, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp tên, email, địa chỉ và ngày sinh để xác thực rằng bạn từ 18 tuổi trở lên.

Bài viết này có hữu ích không?
3 trên 3 thấy hữu ích