Những thông tin nào được chia sẻ giữa Ví và Blockchain Exchange?

Khi bạn kết nối Ví Blockchain của mình với Blockchain Exchange, những thông tin sau sẽ được chia sẻ giữa hai sản phẩm này:

  1. Cấp độ xác minh Vàng hoặc Bạc, để bạn không cần phải xác minh danh tính hai lần.
  2. Các địa chỉ tiền tệ kỹ thuật số dành cho tài sản được hỗ trợ, để bạn không cần phải sao chép và dán chúng khi chuyển tiền giữa hai sản phẩm này.

Tuy nhiên, xin lưu ý rằng các thông tin sau từ Ví Blockchain sẽ không bao giờ được chia sẻ với Blockchain Exchange:

  1. Mật khẩu ví của bạn
  2. Khóa riêng
  3. Nhóm từ sao lưu/khôi phục
  4. Lịch sử giao dịch của ví

Bạn vẫn có toàn quyền quản lý ví và kiểm soát các khóa của mình.

Bài viết này có hữu ích không?
281 trên 304 thấy hữu ích